Binaların Cephelerinde ki Reklam Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Binaların duvarlarına reklam alındığını hep görürüz. İşte bu tür reklamlar için kiraya verilen bina duvarlarından alınan gelirlerin vergilendirilmesinden bahsetmek istiyorum.

Mevzuatımıza göre binaların dış cepheleri site ya da apartman yönetiminin tasarrufunda olmayıp hisseleri oranında apartman ve site maliklerinindir.

Bu nedenle apartman – site yönetimi reklam amaçlı binalarının dış cephelerini kiraya verse bile bunu site yönetimi adına değil, kat malikleri adına vekaleten yapmış olurlar.

Buradan elde edilen gelirde maliklerinin hisseleri oranında geliri sayılır ve belli bir tutarı geçiyorsa her malik kira geliri beyanı vermek zorundadır.

2024 yılı için gelir vergisi tevkifatı yapma mecburiyeti olmayan (basit usülde ya da vergiden muaf esnaf) kişilere kiralama yapıldı ise, her malik başına 13.000 tl yi geçmeyen gelir, vergiden istisna olup beyanname vermek zorunda değildir.

Ancak vergi tevkifatı yapma mecburiyetinde olanlara (gerçek usulde gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine) kiralama yapıldı ise, kiralayan kişi ödeyeceği kira bedelinden tevkifat yapmak zorunda olduğu için malik maşına 230.000 tl yi geçmeyen ödemeler için yine beyanname verme zorunluluğu olmayıp, malik başına bu tutarı geçerse beyan zorunluluğu vardır.

Bunu niye anlattım, bu tür reklama uygun bina cepheleri genellikle apartman ya da site yönetimince kiraya verilir ve elde edilen gelir yönetimce apartmanın- sitenin ihtiyaçlarında kullanılır. Uygulama her ne kadar böyle olsa bile malik başına düşen pay yukarıda bahsettiğim tutarları geçiyorsa  vergi idaresi bu maliklerden kira geliri elde ettikleri için beyanname vermelerini ister, verilmezse cezalı işlem yapar.

 

Size birkaç ilginç yargı kararlarından bahsetmek istiyorum.

Genelde kiralamalarda  ‘’Sözleşmeden itibaren beş yıl geçmeden rayiç kira belirleme davası açılamaz’’ şeklinde bir kural vardır. Ancak bu sefer bölge idare mahkemesi ekonomik verilerdeki anormal değişiklikten dolayı farklı karar vermiştir.

İstanbul bölge adliye mahkemesi E: 2023/854 K: 2023/536

Kira tespit davasında, kiracı kiraya kanunun açıkladığı artış oranından fazla artış yapsa dahi ‘’yeni kira bedeli, rayiç bedellerin altında kalıyorsa beş yıllık dava açma süresi beklenmeksizin kira bedelinin bölgedeki rayiç bedellere göre yeniden belirlenmesi için dava açabilir’’ şeklinde karar vermiştir. Ancak diğer taraftan Yargıtay 3. Hukuk daireside kira tespit davalarında eski kiracı olduğu dikkate alınarak  yeni kira belirlenirken %10-20 oranında hakkaniyete uygun indirim yapılması gerektiğini belirtmiştir.

 

Kiracının fiilen boşaltması yeterli değil anahtarı da teslim etmek zorunda..

Yargıtay 3. Hukuk dairesi E:2022/2496  K:2022/4921

Kiracı ile mal sahibi arasında görülen tahliye davasında, Kiracı yeri fiilen boşaltmasına rağmen usulüne uygun şekilde anahtarı mal sahibine teslim etmemişse, yerin teslimi gerçekleşmemiş demektir ve kira işlemeye devam eder şeklinde karar vermiştir.

Sahipsiz hayvanların verdiği zarardan kim sorumlu..

Danıştay 8. Dairesi E:2020/7528 K:2021/1532

Sahipsiz sokak hayvanlarının saldırdığı vatandaşın açtığı davada, Büyükşehir Belediye Başkanlığını, ilçe belediye başkanlığını ve il valiliğine ihmalden dolayı birlikte müteselsil sorumlu tutmuştur.

Sosyal medyadan borcu kabul ettiğini belirten mesajlar..

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E:2017/1014 K:2020/4488

Borç alacak davalarında ‘’Borçlunun whatsapp, facebook, instagram vb. sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar borcun ispatı için delil niteliğindedir’’ demiştir.

Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle… 

Yorum Yap

Sosyal Medyada En Çok Bu Hashtag'lerle Arandık!